אנו נמצאים בתהליך קבלת ילד אומנה – האם אנו זכאים לחופשת לידה?

לפי לפי סעיף 9ו(א) לחוק עבודת נשים, התשי"ד – 1954
וסעיף 57ב(א) לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה – 1995
משפחה אומנת זכאית לחופשת לידה, לאחר שאושרה ע"י משרד הרווחה וקיבלה לביתה ילד עד גיל 10, לתקופה של יותר מ-6 חודשים.
עבור ילדים עד גיל 3 זכאית המשפחה לחופשת לידה של 3 חודשים
ועבור ילדים בגילאים 3-10, זכאית המשפחה לחופשת לידה בת חודש.